Bibliografisk service

Håll bibliotekets hjärta i god form. I samarbete med folkbiblioteken i Sverige har vi på BTJ samlat på oss en unik kompetens och smarta tjänster för att bygga upp, underhålla och utveckla er lokala katalog. Allt för att ni ska kunna fokusera på att möta och inspirera era låntagare.

Detta är Bibliografisk service

Bibliografisk service hjälper er att bygga upp och underhålla er lokala bibliotekskatalog med hög kvalité, till en låg kostnad. Ni får ett effektivare inköpsarbete och förenklar bibliotekets medieflöde. Ni uppfyller även åtagandet som Librisbibliotek genom att överlåta ansvaret för registrering i Libris till BTJ.

En tjänst som förenklar mediahanteringen

För alla folkbibliotek är en smidig mediehantering grundläggande för verksamheten. Bibliografisk service är en klassisk tjänst med vilken ert biblioteks mediehantering förenklas och förbättras. Hela flödet från inköp, till katalogisering och utrustning, förenklas och ni sparar därmed in mycket tids- och kompetenskrävande arbete.

Bibliotekens behov får styra

På BTJ katalogiseras ett representativ urval av det material som folkbiblioteken normalt köper in. Urvalet beaktar också våra kunders mediebeställningar och den svenska utgivningen. Det innebär att bibliotek med Bibliografisk service får en snabb hantering av sitt material. Katalogiseringsunderlag utbyts regelmässigt mellan leverantörer. Katalogposten kan därför vanligen skapas innan boken är levererad.

Anpassad bibliografisk information

Poster levererade från BTJ berikas med bibliografisk information som är anpassad för folkbiblioteken. Det innefattar innehållsbeskrivningar, ämnesord, förkortad katalogisering, SAB-klassifikation, hyllsignum, uppgifter om fortsättningsarbeten och mer. Tjänsten innebär även en speciell service när det gäller mångspråk, eftersom BTJ katalogiserar samtliga språk och berikar posterna med mervärden som annotationer.

Andra mervärden i Bibliografisk service

BURK-sök
Genom BURK-sök kan ni söka bland miljontals bibliografiska poster, importera poster som ni saknar och även kolla om titeln redan finns i er katalog. I BURK-sök hittar ni också innehållsförteckningar, lektörsomdömen och omslagsbilder. Genom BURK-sök beställer ni även bibliografiska etiketter och bibliografiska poster för direkt överföring till ditt bibliotekssystem.

Titelbladskatalogisering
Som Bibliografisk service-kund kan ni beställa katalogisering på enskilda titlar som ni vill tillgängliggöra i er katalog. Läs mer om hur ni gör här.

Periodikapaketet
Periodikapaketet ger er årlig och löpande uppdatering av tidskriftsbeståndet i er katalog.

Etiketter och utrustningsinformation
Den bibliografiska information som BTJ skapar i katalogposten används till etiketter/utrustning av er medieleverantör. Detta möjliggör att ni kan få mediet utrustat i överensstämmelse med signum i er katalog.

Hyllsignum
BTJ förser löpande era beståndsposter med nya och uppdaterade hyllsignum. Signumen sätts utifrån klassningen, men hänsyn tas också till era specifika önskemål och hylluppställningssystem.

Anslutning till Libris för bibliotek med Bibliografisk service

2018 ingick alla folkbibliotek med Bibliografisk service ett parallellt avtal med KB gällande att bli en del av Librissamarbetet, vilket innebär att bibliotekets katalogposter görs och är synliga i Libris. I avtalet med KB har ni som bibliotek förbundit er till att varje år bidra till den nationella katalogen genom att tillföra nya och uppdatera befintliga katalogposter. Detta åtagande utför BTJ åt er inom ramarna för Bibliografisk service och har gjort så sedan avtalets ingicks.

För mer information om Librisanslutning se vår FAQ nedan.

FAQ – Libris

Fortsätter vårt avtal med KB från 2018 att gälla?
Ja, ert avtal gäller oavsett när i tid ni väljer att Librisansluta er eftersom BTJ redan i dagsläget uppfyller ert åtagande gentemot KB genom att katalogisera åt er i Libris.


Fortsätter vårt avtal med BTJ att gälla?
Ja, ert avtal kring Bibliografisk service fortsätter självklart att gälla och BTJ fortsätter att löpande katalogisera det material ni är i behov av.


Vad innebär ett ändrat postflöde?
Poster från Libris innebär att ni har ert bestånd i och får era katalogposter från Libris. Som kund med Bibliografisk service uppfyller ni ert åtagande gentemot KB och Libriskollektivet genom att BTJ katalogiserar åt er löpande i Libris.


Var syns vårt bestånd om vi har postflöde från Libris?
Bestånd finns på två ställen; Lokalt i ert system samt hos den postleverantör, från vilken posten skickas (t.ex. Libris eller BURK). I samband med inköp av media läggs ert biblioteks bestånd på befintlig post i Libris eller via den beställningspost som skapas vid inköpet om post ej finns i Libris.

Det är alltså alla nya köp ni gör som skapar ett bestånd i Libris. Ert gamla bestånd kan ni även fortsättningsvis se i BURK-sök.


Kommer vårt gamla bestånd synas i Libris?
Alla nya bestånd som lagts efter det datum ni har blivit påkopplade kommer att synas i Libris. Ert gamla bestånd kommer däremot inte automatiskt över i Libris. Är ni intresserade av att ha hela ert bestånd synligt i Libris kan ni kontakta BTJ för en offert kring en sådan konvertering.


Hur länge kan vi har kvar postleverans från BURK?
För eller senare behöver ni gå över till Libris. Det är dock av vikt att det ska passa er i tid och att ni gör förändringen när förutsättningarna är rätt för er. Vill ni ha kvar postflöde från BURK går detta bra i några år till.


Varifrån får vi våra poster när vi är ett Librisanslutet bibliotek?
Samtliga nya katalogposter kommer från Libris. Katalogiseringen utförs liksom tidigare åt er av BTJ eftersom ni har Bibliografisk service.


Hur fungerar den förkortade katalogpostlösningen i Libris?
BTJ säkerställer att ni kan fortsatta med den standard ni har idag med förkortade poster på tryckt svensk skönlitteratur. Med förkortade katalogposter i Libris läggs ditt bestånd i Libris på utgåvan men ni får en katalogpost för verket skickad till ditt system. Detta säkerställer att ni kan ha kvar samma reservationslogik gentemot låntagarna. Ni hittar inte de förkortade posterna i Libris webbsök. Här hittar ni i stället katalogposten för utgåvan.


Behöver vi förbereda något i bibliotekssystemet?
Som Librisanslutet bibliotek behöver ni sätta upp flödet gentemot Libris i ert bibliotekssystem. Om ni inte vet hur ni gör detta – kontakta er systemleverantör.


Vad säger vi till våra medieleverantörer?
När ni har fått ett datum för ändrat postflöde behöver ni själva meddela era medieleverantörer detta datum och hänvisa till Libris förvärvsrutin. Läs mer här.


Vi har bestämt oss för att gå över till Quria – Vad innebär det för oss som Bibliografisk service-kund?
Med Quria som bibliotekssystem fungerar det utmärkt att ha Bibliografisk service, däremot kräver det postflöde från Libris. Inga poster kan därmed importeras från BURK, vilket innebär att lösningen med förkortade poster inte fungerar. Det går inte heller att få periodikaposter från BURK eller att importera från BURK-Sök.


Finns det möjlighet att fortsätta importera poster från BURK?
Ja, BTJ har en lösning för detta. För att detta ska fungera behöver ni säkerställa att ni kan ta emot poster från BURK som en sekundär postleverantör. Vet ni inte hur ni gör detta, ber vi er kontakta er systemleverantör.


Kommer vi kunna nyttja Periodikapaketet?
Ja, BTJ har en lösning för detta. För att detta ska fungera behöver ni säkerställa att ni kan ta emot poster från BURK som en sekundär postleverantör. Vet ni inte hur ni gör detta, ber vi er kontakta er systemleverantör.


Hur fungerar Libris förvärvsrutin?
När ni har Bibliografisk service och är ansluten till Libris kommer postflödet att gå via Libris förvärvsrutin. Libris förvärvsrutin är ett automatiserat metadataflöde, som gör det möjligt för biblioteken att beställa en katalogpost direkt från vissa medieleverantörer i samband med förvärv.

Förvärvsrutinen bygger på att leverantören, i samband med att biblioteket gör ett förvärv, skickar metadata (bibliografisk post och beståndspost) till Libris där det behandlas. Inläsningen i Libris följs upp av ett automatiskt e‐postmeddelande till biblioteket och metadatan blir normalt tillgängliga för den lokala bibliotekskatalogen dagen efter förvärvet.

Därefter kommer BTJ att uppgradera och färdigställa de automatiskt inlästa posterna utifrån det fysiska objektet eller det av kunden inskickade titelbladet. De uppgraderas till biblioteksnivå, korrigeras i bibliografisk beskrivning och tillfogas klassifikation, innehållsbeskrivning i förekommande fall, samt ämnesord. Uppdateringarna förs sedan på nytt över till den lokala katalogen.


Hur fungerar meddelande om ändringar i katalogposter när man är Librisanslutet?
Genom Bibliografisk service får ni meddelanden kring när det sker ändringar i katalogposter som påverkar huvuduppslag eller hyllsignum. När ni får katalogposter via Libris kommer informationen kring ändringar att komma via Diskussionslistan för ändringsmeddelanden, cxz. Läs mer i KB:s cxz instruktion om hur man bevakar meddelanden.


Hur ska vi tänka gällande vårt skolbibliotek när vi Librisansluter oss?
Ni behöver ta ställning till hur ni vill göra med sigler i Libris. Även om folkbibliotek och skolbibliotek delar katalog finns det möjlighet för skolbiblioteket att ansluta till Libris med en egen sigel. För mer information ber vi er kontakta libris@kb.se


Vårt bibliotek har idag Book-it och formatet BTJMARC1. Poster från Libris levereras i MARC21. Behöver vi göra en konvertering till MARC21?
Ja, före er anslutning till Libris behöver ni göra en konvertering till Marc21. Tag kontakt med er systemleverantör som utför denna konvertering.


Kommer BTJ att erbjuda bibliografiska etiketter även efter en Librisanslutning?
Ja, vi kommer att erbjuda bibliografiska etiketter likt idag. Om ni har Bibliografisk service kan ni beställa etiketter via BURK-sök, och ni kan även få etiketter med BTJ:s bibliografiska information genom er utrustande medieleverantör.


Något annat vi behöver tänka på?
När man byter postleverantör behöver man alltid vara observant på avvisningar i början. Det kan vara bra att ha en daglig rutin för att släppa igenom de poster som fastnat och som ni vill ha in i den lokala katalogen. Detta rör primärt poster som skickas till er när ni gjort kompletteringsköp inom eller utanför den förkortade postlösningen. Detta sker alltid vid byte av postleverantör och är övergående.


Har ni ytterligare frågor?
Kontakta BTJ på btjbc@btj.se