Personuppgiftspolicy

Det är mycket viktigt för oss att du alltid kan känna dig trygg med hur vi behandlar Dina personuppgifter. BTJ försäkrar att vi gör allt vi kan som företag för att skydda dem, förhindra att obehöriga kan komma åt dem, sörja för att de är korrekta, att de bara används för de ändamål som de har samlats in för och rensas när de inte längre behöver användas med hänsyn till ändamålet, av säkerhetsskäl eller enligt annan lag. BTJ gör sitt yttersta för att skydda din integritet. Dina personuppgifter tillhör dig.

Vår personuppgiftspolicy har till syfte att förtydliga hur vi som personuppgiftsansvariga, BTJ Sverige AB (”BTJ” i text), hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera fysisk person.

För att kunna leverera våra tjänster och produkter till dig behandlar vi nödvändig information om dig där det behövs. Det är exempelvis namn, kundnummer, e-postadresser, telefonnummer och postadresser.

Med behandling avses allt vi gör med dina personuppgifter, såväl manuell som automatiserad behandling. Exempel på behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

BTJ behandlar din personuppgift lagenligt och stödjer denna behandling på följande rättsliga grunder:

  • Fullgöra avtal – behandlingen av personuppgift är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtal
  • Fullgöra rättslig förpliktelse – krav att spara personuppgifter enligt lag som bokföringslagen
  • Berättigat intresse – nödvändig behandling av personuppgift där dina intressen, rättigheter och friheter inte väger tyngre
  • Samtycke – behandlingar av personuppgifter där du lämnat ditt samtycke, ett samtycke som du när som helst kan återkalla

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas med stöd av flera rättsliga grunder.

I huvudsak behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal i vilket du är en del.

Dina personuppgifter som hanteras av BTJ kan lämnas vidare till myndigheter om det efterfrågas genom lag.

BTJ kan också lämna vidare personuppgifter till samarbetspartners då detta är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster och produkter från BTJ. Samarbetspartnern blir då personuppgiftsbiträde och alla behandlingar av dina personuppgifter de får göra regleras i ett avtal mellan BTJ och partnern, ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Ytterst är det alltid BTJ som ansvarar för dina personuppgifter.

Vår webbplats använder cookies för marknadsföringsändamål på:

  • Facebook
  • Linkedin
  • Hubspot

Dessa cookies möjliggör en mer anpassad och relevant upplevelse för våra användare genom att analysera aktiviteter och preferenser. Vi använder cookies för att förstå hur besökare använder våra hemsidor, vilka sidor de besöker och hur länge de stannar. Informationen kan användas för att skräddarsydda marknadsföringskampanjer i ovan nämnda kanaler. Vi värdesätter integritet och strävar alltid efter att respektera användarnas val och integritet. Genom att godkänna cookiepolicyn på vår webbplats samtycker du till användningen av dessa cookies för marknadsföringsändamål på plattformarna ovan.

Dina personuppgifter är viktiga för oss och vi lämnar aldrig över dina personuppgifter om det inte krävs för att vi skall kunna genomföra någon av ovanstående behandlingar.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till andra.

Vi överför inte uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetet (EES).

Det är syftet som avgör hur länge vi sparar dina personuppgifter och vi sparar dem aldrig längre än vi har rätt till. När vi inte längre har laglig grund att behandla dem gallras och raderas personuppgifterna. Eftersom personuppgifterna behandlas för olika syften, sparas de också olika lång tid.

Förutom rätten till information hur vi behandlar personuppgifter, vilket görs i denna personuppgiftspolicy har du också ett antal andra rättigheter. Du har alltid rätt att få tillgång till vilka uppgifter om dig som finns registrerade och varför. Du har också rätt att få dina uppgifter ändrade, raderade, begränsade och tillgängliggjorda.

Vill du ha information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade eller få dina uppgifter ändrade, raderade, begränsade och tillgängliggjorda ber vi dig göra detta skriftligt genom att skicka ett brev som du undertecknar. Med detta brevet ska det också följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling eftersom det är viktigt för oss att veta att vi kommunicerar med rätt person.

Vänligen skicka din begäran till:
BTJ Sverige AB
Att. Personuppgiftsansvarig
221 82 LUND

Om du skickar flera begäran om registerutdrag, kan vi komma att ta ut en avgift. Vi tar hand om din förfrågan och svarar dig inom 30 dagar från det att vi tog emot begäran. Registerutdraget kommer av säkerhetsskäl alltid att skickas till din folkbokföringsadress.

Vårt mål är att ge dig lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om det är någonting du undrar om hur vi använder dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta BTJ.

Vänligen skicka dina frågor till: personuppgifter@btj.se

eller

BTJ Sverige AB
Att. Personuppgiftsansvarig
221 82 LUND

Det kan bli nödvändigt för BTJ att göra ändringar i denna policy. Återkom därför regelbundet och kontrollera policyn. Vi lovar att om ändringar genomförs i policyn kommer dessa inte att tillämpas retroaktivt eller ändra vår behandling av tidigare registrerad information.

Senast uppdaterad 2024-01-12