Frågor och svar – FAQ

Bibliografisk service i nationell katalog

Blir BTJ:s katalogposter fritt tillgängliga?

Ja, samtliga nya poster som BTJ skapar/kompletterar i Libris är fritt tillgängliga enligt KB:s valda licensmodell.

Kommer titelbladskatalogisering att finnas kvar?

Ja. Titelbladskatalogisering är en mycket uppskattad del av Bibliografisk service och BTJ kommer fortsätta att erbjuda de svenska folkbiblioteken möjlighet att skicka in material som de önskar få katalogiserat till BTJ.

Kan mitt bibliotek behålla folkbiblioteksspecifik praxis- som t.ex. förkortad katalogisering?

Ja. Många av Libris bibliografiska standarder och praxis är anpassade efter forskningsbibliotek. Den folkbiblioteksspecifika praxisen förkortad katalogisering används därför inte i Libris. Det saknas även stöd för årgångsposter för periodika samt länkning av fortsättningsverk.

BTJ vill fortsätta att uppfylla folkbibliotekens bibliografiska behov och kommer därför att erbjuda möjligheten att få poster med folkbiblioteksspecifik praxis levererade till kundens lokala katalog från BTJ:s databas BURK. 

Vad är förkortad katalogisering?

Förkortad katalogisering är ett sätt att katalogisera skönlitteratur som är anpassat för folkbibliotek. Det innebär att katalogposten är giltig för flera utgåvor/upplagor av ett skönlitterärt verk. Syftet är främst att förbättra/förenkla sökresultat samt underlätta vid reservation! 

Vilka bibliografiska ändringar sker inför övergång till Libris?

När BTJ utför katalogisering i Libris åt sina kunder sker katalogisering enligt KB:s regler och föreskrifter. För att det ska bli så smidigt som möjligt för våra kunder att få poster från Libris görs förändringar av nedanstående standarder och praxis i BURK under 2018. Vissa rättningar görs retroaktivt vilket kommer att innebära fysisk förflyttning av titlar i biblioteket p.g.a. förändrat huvuduppslag.

  • Byte av romaniseringsschema för språken kurdiska, ryska samt andra språk med kyrillisk skrift
  • Praxis för val av vedertagen namnform förändras – största förändringen blir för isländska och ryska namn samt personer som gör namnbyten
  • Byte av ämnesordssystem till Svenska ämnesord (från nuvarande BTJ:s skönlitterära ämnesord)
  • Övergång till RDA
  • Automatgenerering av Dewey

Mitt bibliotek har idag Book-it och formatet BTJMARC1. Poster från Libris levereras i MARC21. Behöver vi göra en konvertering till MARC21?

Ni kan i dagsläget ta emot poster med MARC21 från Libris, även om ni har BTJMARC1. Vi rekommenderar dock att ni tar kontakt med Axiell som kan ge en mer exakt information om eventuella begränsningar i den lösning de erbjuder och de format de supporterar.

Kommer BTJ att erbjuda bibliografiska etiketter?

Ja, vi kommer att erbjuda bibliografiska etiketter likt idag. Om du har Bibliografisk service i nationell katalog kan du beställa etiketter via BURK-sök, och du kan även få etiketter med BTJ:s bibliografiska information genom din utrustande medieleverantör.

Det nya Bibliografisk service har en annan prismodell än tidigare. Vad är skillnaden?

Eftersom all information/metadata som BTJ skapar i Libris kommer att vara öppen data, så måste vi frångå den gamla prismodellen som ju byggde på att BTJ tog betalt per katalogpost (BTJ ägde katalogposterna, biblioteken hade nyttjanderätt). Därför har vi nu istället en som vi hoppas mer modern och rättvis modell som baseras på kommunens storlek (invånarantal). Vi tar alltså betalt för servicen/arbetet, istället för själva katalogposten. Vi har inte gjort några generella höjningar av priset för tjänsten. Däremot kan den nya prismodellen slå lite olika beroende på om kommunen haft en stor eller liten katalog i förhållande till sin kommunstorlek. Många bibliotek får faktiskt sänkta kostnader.

Vad sker med alla de katalogposter som finns i BURK idag? Kommer de att överföras till Libris?

För att komma till en överenskommelse med KB kring hur Bibliografisk service i Libris skulle fungera var vi tvungna att lämna frågan om äldre bestånd/katalogposter till framtiden. Självklart vore det bästa för bibliotekssektorn i längden att nå en lösning för överföring av även äldre poster (hela BURK) till Libris. Men den lösningen kräver en överenskommelse som inte finns i nuläget.

När Bibliografisk service levereras via Libris flöde, gäller det därför bara de nya posterna som katalogiseras fr.o.m. 2019. Äldre BURK-poster kommer att finnas kvar som vanligt i bibliotekets lokala katalog, och inte ersättas av Librisposter. Fördelen med det är att biblioteket behåller folkbiblioteksspecifika mervärden som t.ex. förkortad katalogisering, innehållsbeskrivningar, länkning av fortsättningsverk och skönlitterära ämnesord. Dock innebär detta att det äldre materialet inte är beståndsregistrerat i Libris. BTJ hoppas att framöver komma till en överenskommelse med KB även kring beståndsregistrering av de äldre posterna.

Om biblioteket vill så finns ju i nuläget möjligheten att matcha in det äldre beståndet av BURK-poster mot Libris och byta ut hela katalogen till Librisposter. På så sätt blir hela katalogen/beståndet synligt i Libris. Men, då förlorar även biblioteket de folkbibliotekspecifika mervärden som de har från BURK i sina äldre poster. 

Vad innebär det att stå utan Bibliografisk service i nationell katalog?

Utan Bibliografisk service måste du utföra katalogisering och underhåll av din katalog själv. Som Librisbibliotek har du skyldighet att katalogisera och komplettera poster i Libris, och att hålla personal med katalogiseringskompetens, vilket innebär en relativt hög kostnad. En snittlön för en katalogisatör inklusive arbetsgivaravgifter ligger på ca 500 000 om året (lågt räknat). Bibliografisk service är i de flesta fall därför ett mer ekonomiskt alternativ för det enskilda biblioteket.

Utan Bibliografisk service får du inte heller den snabbhet i katalogiseringen som du har idag. BTJ katalogiserar medier med utgångspunkt såväl i den svenska utgivningen som i kundernas mediebeställningar (oavsett medieleverantör), vilket innebär att ni som kunder får en snabb hantering av just ert material. Utbyte av katalogiseringsunderlag sker i stor utsträckning mellan leverantörer vilket gör att katalogposten kan skapas i ett tidigt skede (alltså redan innan boken är levererad). BTJ får även digitalt katalogiseringsunderlag från svenska förlag i ett förhandskede. I de snabba flödena skapar BTJ en post inom 1-2 dygn. Utan Bibliografisk service kan du bli tvungen att vänta tills du får boken levererad (och därmed har katalogiseringsunderlag) innan du kan börja skapa en katalogpost.

Det som också händer utan Bibliografisk service är att du inte är garanterad någon korrekt utrustningsinformation. Den bibliografiska information som BTJ skapar i katalogposten används till etiketter/utrustning av din medieleverantör, och möjliggör att du kan få mediet utrustat i överensstämmelse med signum i din katalog. Utan Bibliografisk service måste du själv ange redan vid inköpstillfället med vilket signum boken ska utrustas, vilket kan vara svårt att bedöma utan att ha sett boken.

Utan Bibliografisk service kan biblioteket även få svårigheter med att katalogisera mångspråksmaterial eftersom det ofta saknas språkkompetens såväl för att överföra skriftarter, som att beskriva innehållet genom olika typer av metadata. Resultatet för biblioteket kan då bli att mångspråkslitteraturen inte blir tillgänglig för låntagarna i samma utsträckning som det svenska. Många bibliotek får inte ut litteraturen på hyllorna, då man inte klarar av att katalogisera materialet.

Utan Bibliografisk service tappar du även kopplingen mellan BURK och din lokala katalog. Det innebär att ert äldre materialet inte kan uppdateras av BTJ. För att övergången mellan BURK och Libris ska bli så smidig som möjlig för Bibliografisk service-kunder innefattar tjänsten retroaktiv regelanpassning i kundens katalog till Libris standarder och regelverk. BTJ kommer att hjälpa de bibliotek som har Bibliografisk service med anpassningar till Libris standarder och praxis för det äldre materialet. Utan Bibliografisk service kan ni komma att behöva göra ett omfattande arbete själva såväl med rättningar i katalogen, som med omflyttningar av titlar som får ändrade huvuduppslag på grund av praxisbyten.

Utan Bibliografisk service har du inte heller tillgång till BURK-sök. I BURK-sök finns över tre miljoner bibliografiska poster från svenska folkbibliotek och databasen innehåller dessutom information om tillgänglighet. I BURK-sök hittar du också innehållsförteckningar, lektörsomdömen och omslagsbilder. Genom BURK-sök beställer du även bibliografiska etiketter och bibliografiska poster för direkt överföring till ditt bibliotekssystem. 

Har du ytterligare frågor kring Bibliografisk service i nationell katalog som inte besvaras ovan?

Kontakta gärna:
Maria Lindberg   046–180 179    maria.lindberg@btj.se