Praktisk information

Här hittar du praktisk information kring Bibliografisk service i nationell katalog.

Ämnesord

Vuxenämnesord
BTJ använder ämnesordslistan Svenska ämnesord för vuxenlitteraturen. Underhållet av Svenska ämnesord sköts av en redaktionskommitté vid Kungliga biblioteket.

Barnämnesord
I Svenska ämnesord ligger barnämnesorden som ett eget system (barn) och Svenska barnboksinstitutet har ansvar för listan över ämnesord. Nya ord godkännes av en referensgrupp där bland andra en representant från BTJ finns med.

Svenska ämnesord
”Svenska ämnesord” hittar du här.

Rygg- och hyllsignaturförteckning
En förteckning över BTJ:s rygg- och hyllsignaturer fastställdes för första gången 1971. Den återspeglar vilka signa som används vid utrustning och märkning av medier i BTJ:s utbud såväl vad gäller ryggar som etiketter. Förteckningen har blivit en de facto-standard för svenska folk- och skolbibliotek. Det är också denna förteckning som är grunden i den Matris över signaturer (MAS) som genererar hyllsigna i de bibliografiska poster som distribueras bl.a. inom ramen för Bibliografisk service.

Förteckningen har genomlevt ett flertal revisioner av SAB-systemet och har därför utkommit i flera versioner.

Aktuell version just nu, som motsvarar SAB8, e-SAB 2011:2, heter BTJ rygg och hyllsignaturer, version VII, uppdatering 2010. Den publicerades sommaren 2010.

Bibliotek med avtal om Bibliografisk service får automatiskt ett exemplar i samband med nya versioner.

Förteckningen kan beställas av BTJ, priset är 200:-/st. Kontakta btjbc@btj.se för beställning.

SAB-utveckling på BTJ

Ett klassifikationssystem ska underhållas och utvecklas för att bibehålla sin aktualitet och vara anpassat till bibliotekens behov. Kungl. biblioteket (KB) har huvudansvaret för SAB-systemet men har tidigare meddelat att de inte har för avsikt att utveckla det vidare. SAB är fritt tillgängligt för alla att använda och BTJ kommer att fortsätta driva utveckling av SAB-systemet så länge majoriteten av våra kunder har behov av det.

BTJ har en arbetsgrupp för SAB-frågor som arbetar med förbättringar i SAB-systemet. Nu har du som kund möjlighet att påverka arbetet med SAB-systemet genom att skicka in dina synpunkter på områden eller avdelningar i systemet där du ser ett behov av utveckling.

Synpunkter på SAB-systemet
Har du funderingar eller synpunkter på SAB-systemet? Finns det nya ämnesområden där du ser ett behov av utveckling i SAB? Då vill vi gärna veta hur du tänker!

Var tydlig i ditt resonemang, exemplifiera gärna med titlar som inte ”passar in” i SAB-systemet och där du ser ett utvecklingsbehov. Ange, om möjligt, även förslag på var i systemet en ev. titel skulle passa.

Vid behov kontaktar vi dig för mer information. Klicka här för att komma till formuläret.

Dewey

BTJ har tagit fram en hyllista för Dewey-signaturer som är baserat på svenska folkbiblioteks bestånd. Till vår hjälp har vi haft duktiga och engagerade bibliotekarier bland våra kunder.

Sedan hösten 2000 har vi på BTJ lagt in Deweykoder på utländska titlar, koder som vi fick från belägg i andra databaser. Hösten 2015 började vi även lägga Deweykod på en del av det svenska materialet. Idag har vi ca 40-50 % Deweykod på det nyinlagda utländska materialet och ca 20 % på det svenska. Vi arbetar också succesivt med att öka andelen BTJ-producerad kod.

Vi har representant i den Nationella arbetsgruppen för Deweyfrågor, och har varit med och arbetat fram en Nationell standard för märkning av skönlitteratur.

Titelbladskatalogisering

De titlar som inte återfinnes i BURK skickas till:
Katalogisering
BTJ
221 82 Lund

Periodiskt material adresseras till:
Periodikaakuten, Katalogisering
BTJ
221 82 Lund

E-post
Du kan även skanna titelbladskopiorna och skicka dem via e-post till: titelblad@btj.se

  • skicka ett mail per objekt
  • samla om möjligt sidorna i samma dokument
  • ange följande i mailet: författare, titel, antal sidor, eventuell illustrationsuppgift och andra kompletterande uppgifter, samt om du vill ha post och/eller etikett.

OBS! En automatisk bekräftelse kommer att genereras till din e-post när vi tagit emot titelbladen. Har du inte fått någon sådan inom ett par minuter, ber vi dig kontrollera din överföring till oss.

Viktigt:

  • Ange om den bibliografiska posten ska skickas till biblioteket. OBS! för bibliotek som har funktionen Import vid lokalisering:
    Om ni har beställt etikett överförs den bibliografiska posten automatiskt när ni lokaliserar titeln. Om ni beställt etikett behöver ni alltså inte beställa överföring av posten. Vill ni ändå att vi ska ombesörja överföringen av posten till er databas, ber vi er ange detta på titelbladet. Posten kommer då att finnas tillgänglig i basen innan ni erhåller etiketten.
  • Om ni inte beställt etikett överför vi den bibliografiska posten utan att detta behöver anges.
  • Ange alltid bibliotekets namn och organisations-nummer (d.v.s. BTJ:s kommunkod, en fyrsiffrig kod, t.ex. 0101 för Stockholms stadsbibliotek).

Titelbladskopiering – Enkel Lathund (pdf)

För katalogisering av olika medietyper krävs olika uppgifter om objektet.
Klicka här för ytterligare instruktioner (pdf)

Etiketter

Streckkodsetiketter med bibliografisk information, som hyllsignum och huvuduppslag, finns att beställa via BURK-sök. Detta kan bibliotek göra i samband med nykatalogiseringar. Fördelen med dessa etiketter är att du får en tydlig signal när objekten är katalogiserade och försedda med rätt information. Är du intresserad av att ha möjlighet att beställa etiketter, hör av dig till: bs@btj.se. Priset per etikett är 4 kr.

MARC-format

Våra exportformat: BTJMARC 21, BTJMARC I och BTJMARC II

MARC 21 är det internationella standardformatet för utbyte och lagring av bibliografiska poster. Formatet är skapat och underhålls av Library of Congress och används i Sverige, bland annat av Kungl. Biblioteket.

BTJMARC 21 är ett MARC 21 som kompletterats för att bättre stödja BTJ:s grundformat BURK IV. BTJMARC 21 är väl anpassat till internationell standard och så komplett och utbyggt som regelverket tillåter. Posterna kan levereras i såväl XML-variant (MARCXML) som i MARC-variant (ISO 2709).

Formatöversikt BTJMARC 21 (pdf)

Sedan tidigare levererar BTJ poster i BTJMARC I och BTJMARC II. En grundläggande skillnad mellan dessa bägge format är att strukturen för flerbandsverk är olika: i BTJMARC I är delpost och huvudpost sammanslagna, medan man i BTJMARC II kan välja huruvida man vill ha flerbandsverken sammanslagna eller separerade (delpost för sig, huvudpost för sig). I BTJMARC 21 är delpost- och huvudpostinformation alltid sammanslagen enligt gällande regler för MARC 21.

Formatöversikt BTJMARC I (pdf)

Formatöversikt BTJMARC II (pdf)
Exempelsamling BTJMARC II MON (monografimetodik; sammanslagna huvudposter/delposter) (pdf)
Exempelsamling BTJMARC II HPDP (huvudpost/delpostmetodik) (pdf)

BURK

BURK (BTJ:s Universella Register för Katalogdata) är vår bibliografiska databas som innehåller mer än 2,2 miljoner katalogposter och har en tillväxt på cirka 70 000 poster varje år. BURK innehåller alla möjliga medier, till exempel; böcker, skivor, kassetter, CD, talböcker, punktskriftsböcker, videokassetter, DVD, musisktryck, diabilder, kartor, språkkurser och andra elektroniska resurser. Ungefär hälften är på svenska samtidigt som över 140 olika språk finns representerade i BURK.

BURK är en enhetlig katalog där varje post har samma utseende. BURK innehåller all den information ett bibliotek kan tänkas behöva och där det är rationellt att hantera denna centralt.

BTJ ser till att posterna är katalogiserade och klassificerade enligt gällande regelverk. Uppdateringar och revideringar sker fortlöpande.

Med tillgång till Bibliografisk service som hämtar information från BURK vet du att du har högsta kvalité på den bibliografiska informationen i din lokala katalog.

För att få tillgång till databasen och information om de medier som finns i BURK kan du teckna abonnemang på BURK-sök.

Anmäl e-postadress för meddelande om ändrat huvuduppslag

E-postadressen som anges nedan kan komma att användas för annan information rörande BTJ Bibliografisk service™, t.ex. leveransbesked vid titlebladskatalogisering. Tänk på att använda/skapa en e-postadress som är generell och om möjligt kan läsas av flera personer.

Vi vill anmäla följande e-postadress som mottagare av det nya meddelandet om ändrat huvuduppslag: