Bra att veta om Libris för dig med Bibliografisk service

För de bibliotek som har Bibliografisk service i nationell katalog så stöder vi er i er anslutning till Libris. Majoriteten av de svenska folkbiblioteken kommer att anslutas till Libris genom Bibliografisk service, och det innebär många nyheter.

Här har vi därför samlat en del praktisk information som rör Libris.

Anslutning till Libris

Produktionen av katalogposter är förflyttad från BURK till Libris.

BTJ och KB planerar gemensamt anslutningen av bibliotek med Bibliografisk service in i Libris. För merparten av bibliotek med Bibliografisk service är det nu möjligt att ansluta sig till Libris, och få sin postförsörjning därifrån. Som Libris-bibliotek är det även möjligt att få biblioteksanpassade hyllsignaturer i de poster man får från databasen.

Observera att Libris tillämpar nationell och internationell praxis, enligt vilken varje utgåva/upplaga får sin egen katalogpost. Det är i nuläget alltså inte möjligt att få s.k. förkortad katalogisering om man är ett Libris-anslutet bibliotek.

Har ni fortsatt behov av förkortade bibliografiska poster kan ni även framöver få era poster direkt från BURK.

Om ditt bibliotek är intresserat av att ansluta sig till Libris, hör av dig till: bs@btj.se

Om ditt bibliotek inte vill ansluta till Libris nu behöver ni inte agera, utan kommer automatiskt att ligga kvar som tidigare med rådande postförsörjning.

Om ni har mer allmänna frågor om Bibliografisk service kan ni höra av er direkt till BTJ för en diskussion: bs@btj.se

Överenskommelse med Kungl. biblioteket

Tjänsten Bibliografisk service i nationell katalog bygger på att ditt bibliotek skriver en överenskommelse med KB om att vara Librisregistrerande bibliotek. Sedan övertar BTJ genom avtalet för Bibliografisk service bibliotekets åtaganden om att registrera och katalogisera i Libris. För att kunna ha Bibliografisk service i Libris behöva du därför ha skrivit en överenskommelse med KB om att bli ett Librisregistrerande bibliotek. Själva anslutningsprocessen sker i dialog med KB och är speciellt anpassad för dig som är Bibliografisk-service kund. Intresseanmälan om att bli Librisregistrerande skickas till KB: Intresseanmälan.

Utbildningar från KB

För Librisbibliotek (med Bibliografisk service)
Kungl. biblioteket håller i utbildningar för Librisbibliotek med Bibliografisk service. På utbildningen ges information kring vad det innebär att vara ett Librisregistrerande bibliotek, bl.a. information om import- och exportflöden till och från de lokala bibliotekssystemen, samt information om Librissamarbetet i allmänhet.

De flesta bibliotek med Bibliografisk service har redan genomgått utbildning. Har du behov av att veta mer kring möjligheter till utbildning om att vara Librisbibliotek – ta kontakt med Libris kundservice.

Katalogisering
Bibliografisk service i Libris innebär att BTJ katalogiserar åt ert bibliotek i Libris. Men som bibliotek med Bibliografisk service i Libris har ni också möjlighet att själva använda katalogiseringsverktyget Libris XL. Det kan vara bra att använda om ni till exempel vill lägga bestånd på enstaka titlar som inte köps in via någon av de medieleverantörer som är anslutna till förvärvsrutinen (t.ex. gåvor etc.). Ni kan även själva korrigera felaktigheter eller lägga till information om ni så skulle önska.

KB anordnar avgiftsbelagda kurser i katalogisering i Libris samkatalog. Kurser annonseras på KB:s webbplats.
Önskemål om och behov av utbildning skickas till libris@kb.se.

Biblioteksdatabasen

Som bibliotek med Bibliografisk service i nationell katalog ska du fylla i ditt biblioteks uppgifter i Biblioteksdatabasen. I Biblioteksdatabasen lägger Libris kundservice in kontaktuppgifter med mera för de bibliotek som använder Libris tjänster. Angivna kontaktpersoner kopplas till sändlistor med information om drift, registrering/katalogisering, fjärrlån etc. Listservern uppdateras varje natt med de e-postadresser som finns angivna under fliken ”Kontakter”. Uppgifterna i Biblioteksdatabasen måste därför vara aktuella och biblioteken ansvarar själva för att uppdatera uppgifter i Biblioteksdatabasen.

Libris förvärvsrutin

När du har Bibliografisk service i nationell katalog och är ansluten till Libris kommer postflödet att gå via Libris förvärvsrutin. Libris förvärvsrutin är ett automatiserat metadataflöde, som gör det möjligt för biblioteken att beställa en katalogpost direkt från vissa medieleverantörer i samband med förvärv.

Förvärvsrutinen bygger på att leverantören, i samband med att biblioteket gör ett förvärv, skickar metadata (bibliografisk post och beståndspost) till Libris där det behandlas, matchas på ISBN osv. Inläsningen i Libris följs upp av ett automatiskt e‐postmeddelande till biblioteket och dessa metadata blir normalt tillgängliga för den lokala bibliotekskatalogen dagen efter förvärvet.

Sedan kommer BTJ att uppgradera och färdigställa de automatiskt inlästa posterna. De uppgraderas till biblioteksnivå, korrigeras i bibliografisk beskrivning och tillfogas klassifikation, innehållsbeskrivning i förekommande fall, samt ämnesord. Uppdateringarna förs sedan på nytt över till den lokala katalogen.

Observera! För bibliotek med Bibliografisk service i Libris ska anslutning till förvärvsrutinen ske enligt särskild tidplan. Datum för ditt bibliotek kommer att meddelas från BTJ och KB.

Ändringar i katalogposter

Genom Bibliografisk service får du meddelanden kring när det sker ändringar i katalogposter som påverkar huvuduppslag eller hyllsignum.

För ändringar som görs i BURK-poster skickas meddelande med e-post till bibliotek som har bestånd på den aktuella titeln två veckor innan ändringen blir synlig i din katalog. De bibliotek som har Bibliografisk service idag har anmält en e-postadress för meddelande om ändrat huvuduppslag. Skulle du ha behov av att ändra e-postadressen, se här.

När du är ansluten till Libris och du får katalogposter via Libris kommer informationen kring ändringar att komma via Diskussionslistan för ändringsmeddelanden, cxz. Läs mer på KB:s hemsida cxz instruktion om hur man bevakar meddelanden. När ni fyller i webbformuläret – tänk på att enbart bevaka de meddelanden som rör det egna bibliotekets katalogposter.

Skolbibliotek med Bibliografisk service

Om ditt skolbibliotek ingår i gemensam katalog med ett folkbibliotek som har tecknat avtal för Bibliografisk service i nationell katalog, så betraktas ditt skolbibliotek som en filial till folkbiblioteket i kommunen och du får poster som BTJ skapar i Libris levererade till din lokala katalog enligt samma principer som folkbiblioteket. Möjligheter finns även till att ha ett separat sigel i Libris för ditt skolbibliotek. Ditt skolbibliotek måste då göra en separat överenskommelse med Kungl. Biblioteket. Ni bör ta kontakt med KB för att anmäla intresse för att bli Librisbibliotek. Och ni behöver även informera BTJ.

Vill du veta mer? Kontakta Staffan Dykes, produktägare för skolbibliotekstjänster, staffan.dykes@btj.se.

Katalogposter för tidningar och tidskrifter (periodika)

I Bibliografisk service ingår det s.k. periodikapaketet, som ger dig:

  • Årlig uppdatering av tidskriftsbeståndet i din katalog
  • Automatisk leverans i oktober av nästa års periodikaposter
  • Löpande underhåll i katalogen av information som förändras
  • Meddelanden om titelbyten

I Libris finns inte stöd för årgångsposter, och de flesta folkbibliotek som är Librisbibliotek använder inte tidsskriftsposter från Libris.
BTJ kommer därför att fortsätta att leverera katalogposter för era tidskrifter från BURK. Och Periodikapaketet kommer att levereras som vanligt på förhand i oktober.
Vill du veta mer om periodikapaketet – kontakta Stefan Wern.