Så funkar det för skolbiblioteken

För en välfungerande skolbiblioteksverksamhet är det viktigt att skolbiblioteket har en smidig och enkel lösning för sin mediehantering och försörjning av katalogposter.

Bibliografisk service är en klassisk tjänst med vilket ditt skolbiblioteks mediehantering förenklas och förbättras. Tjänsten har under det senaste året även flyttats in i den nationella katalogen Libris.

Många skolbibliotek är idag Bibliografisk service-kunder. Oftast genom att de ingår i gemensam katalog med folkbiblioteket i kommunen, men en del har egna avtal för tjänsten.

Nu kan skolbiblioteken bli Librisbibliotek

I och med förflyttningen av Bibliografisk service till Libris aktualiserades under 2018 frågan om skolbibliotekens möjlighet att delta i Libris. Kungl. biblioteket har därför från och med 2019 gett skolbiblioteken möjlighet till medlemskap i Libris.

Det finns olika alternativ för typen av medlemskap i Libris för de skolbibliotek som vill abonnera på Bibliografisk service, och de är bl.a. beroende av om skolbiblioteket har en egen katalog eller delar med kommunens folkbibliotek.

Skolbibliotek som ingår i gemensam katalog med kommunens folkbibliotek

Alternativ*

För skolbibliotek som ingår i en gemensam katalog med folkbiblioteket i kommunen, och som har Bibliografisk service, finns olika alternativ för formen för medlemskap i Libris. Antingen använder skolbiblioteket samma sigel som folkbiblioteket i kommunen, eller så använder skolbiblioteket ett eget skolbibliotekssigel. Vi rekommenderar i de flesta fall att skolbiblioteket använder samma sigel som folkbiblioteket, d.v.s. alternativ 2 nedan.

* Kungl. biblioteket har tre alternativ för skolbiblioteken, varav två presenteras här för de som har Bibliografisk service. KB har även ett tredje alternativ för skolbibliotek, som innebär att skolbiblioteket inte lägger bestånd i Libris och inte använder Libris förvärvsrutin, utan enbart laddar ner poster manuellt från Libris. Detta går vi inte in närmare på i denna informationstext, eftersom en konsekvens av det är att det blir tekniskt omöjligt att få service med katalogposter och signum genom Bibliografisk service.

  1. Skolbiblioteket ansluter till Libris med en separat skolbibliotekssigel. Detta regleras i en anpassad överenskommelse med Kungl. biblioteket, som inte ställer krav på katalogiseringskompetens, tillgänglighet eller fjärrlån. Skolbibliotekets bestånd är synligt Libris katalogisering, men undertrycks från visning i Libris webbsök. Detta alternativ ställer krav på bemanning och kan vara lämpligt för de kommuner som har många skolbibliotek och där de olika biblioteken är organiserade i olika förvaltningar.
  1. Skolbiblioteket använder samma sigel som folkbiblioteket. I detta fall ansvarar folkbiblioteket för beståndet i Libris och att åtaganden i överenskommelsen uppfylls. Skolbibliotekets bestånd blir synligt i Libris under samma sigel som folkbiblioteket. Biblioteket måste hantera eventuella fjärrlånsbeställningar som kommer in för skolbibliotekets material.

Vad behöver mitt skolbibliotek göra?

Om ditt skolbibliotek redan ingår i gemensam katalog med ett folkbibliotek som har tecknat avtal för Bibliografisk service i nationell katalog, och ni vill använda samma sigel som folkbiblioteket, d.v.s. alt. 2, så behöver du inte göra något. Som bibliografisk service-kund kommer vi då att betrakta ditt skolbibliotek som en filial till folkbiblioteket i kommunen och du får poster som BTJ skapar i Libris levererade till din lokala katalog enligt samma principer som folkbiblioteket.

Om ditt skolbibliotek vill ha en separat överenskommelse med Kungl. biblioteket och ett separat sigel, d.v.s. alt. 1, bör ni ta kontakt med KB för att anmäla intresse och att bli Librisbibliotek. Ni behöver även informera BTJ.

Skolbibliotek med egen katalog

För skolbibliotek som har en egen katalog (och alltså inte ingår i gemensam katalog med kommunens folkbibliotek) är en förutsättning för att ha servicen via Libris (som Librisbibliotek) att man tecknar en separat överenskommelse med KB och använder ett eget skolbibliotekssigel.

Om du vill veta mer om hur Bibliografisk service fungerar och hur tjänsten underlättar för bibliotekets mediehantering – läs mer här

Är ditt skolbibliotek intresserad av att abonnera på Bibliografisk service – ta kontakt med Ola Randerz ola.randerz@btj.se eller Emma Tennevall emma.tennevall@btj.se